تکنولوژی طراحی

تکنولوژی طراحی

 

شرکت بهاران پالایش سبز پارسیان، برای هر مشتری، بسته مهندسی سفارشی را ارائه می‌دهد؛ این بسته به طور معمول، به گونه‌ای طراحی می‌شود که موارد زیر را شامل شود :

 • Design Basis : Site-specific meteorological and ambient conditions as well as required characteristics of utility supply systems are summarized.طراحی پایه : بررسي شرایط محیط و همچنین ویژگی‌های مورد نیاز سیستم براي يك پروژه خلاصه شده است.

 • Process Description : The purpose and characteristics of key process unit operations and equipment are outlined in narrative form.شرح فرآیند : هدف و ویژگی‌های كليدي فرآيند در فرم خلاصه آورده شده است.

 • Equipment List : A list is provided to identify all required process equipment.لیست تجهیزات : لیست ارائه شده برای شناسایی تمام تجهیزات فرایند مورد نیاز است.

 • Process Flow Diagrams and Heat & Material Balances : A PRO II process simulation for the plant is developed.نمودارهاي جریان فرآیند و حرارت: شبیه‌سازی همه فرایند تاسيسات و تمام جریان فرایند در قالب جداول تعریف شده است. Temperatures, pressures, flow rates, and physical properties at normal operating conditions are defined for all process streams. درجه حرارت ، فشار ، سرعت جریان و خواص فیزیکی در شرایط عملیاتی معمولی برای تمام پروسه جریان تعریف شده است.

 • Piping and Instrumentation Diagrams : A diagram is provided to show the interconnection of process equipment and the instrumentation used to control the process.لوله‌کشی و نمودار دستگاه‌ها : برای نشان دادن روند اتصال از تجهیزات و ابزار دقیق کنترل روند، نمودار ارائه شده است. Line sizes are shown and interconnection of key process utilities (hydrogen, steam, hot oil, etc.) are identified. اندازه خط نمایش داده شده و اتصالات در تاسیسات و فرآیندهای کلیدی (هیدروژن ، بخار ، روغن داغ ، و غیره) مشخص می‌شوند.

 • Process Equipment Datasheet : Preliminary data sheets are provided for all major equipment items.شرح اطلاعات فرآیند تجهیزات : برای همه تجهیزات اطلاعات اولیه ارائه می‌شود.

 • Instrument List : Control valves, level instruments, flow instruments, pressure instruments, temperature instruments and relief devices are identified and preliminary data sheets provided.فهرست دستگاه : دریچه‌های کنترل ، ابزار سطح ، ابزار جریان ، ابزار فشار ، ابزار درجه حرارت و تجهیزات کنترل شناسایی و در برگه‌های اطلاعات مقدماتی ارائه می‌شوند.

 • Piping : A piping specification, line list and piping classification index are provided.لوله‌کشی : مشخصات لوله‌کشی ، فهرست خط و لوله‌کشی شاخص طبقه‌بندی ارائه شده‌اند.

 • Control Philosophy : A narrative is provided to describe the control logic and interlock schemes.روش کنترل:شرح از روش كنترل ارائه شده است.

 • Effluent Stream List : Quantities and characteristics of all effluent streams are defined.فهرست جریان برگشتي: مقدار و مشخصات تمام جریان برگشتي تعریف شده است. Specific items included are:ايتم‌هاي مخصوص عبارتند از :
  • List of vapor emission sources فهرست منابع خروج بخار
  • Composition and flow rate of process off gas and evaluation of whether this material can be sent to the hot oil heater or must be sent to a thermal oxidizer. ترکیب و سرعت جریان گاز و ارزیابی اینکه آیا این مواد را می توان به گرم كن روغن داغ ارسال کرد و یا باید به اکسید کننده حرارتی فرستاده شود.
  • Hot Oil Heater and Steam Generation Boiler characteristics, evaluation of flue gas treating requirements and definition of effluent flue gas treating system requirements and definition of effluent flue gas treating system requirements اجزاي بويلر بخار و روغن داغ و ارزیابی گاز
  • Flare emissions شعله مشعل
  • Liquid Effluent Streams جریان مایع برگشتي
  • Solid Waste quantities and characteristics مقدار مواد زائد جامد و مشخصات آن
  • By-product quantities and characteristics مقدار و مشخصات محصول
  • Sulfur Balance مقدار گوگرد

 • Quality Assurance and Laboratory Information : A discussion of the routine analytical testing required for a waste oil re-refinery is provided.تضمین کیفیت و اطلاعات آزمایشگاهي: بحث تحلیلی مورد نیاز برای آزمایش معمول ضایعات بازیافت مجدد فراهم شده است. Typical sampling points are discussed and a summary of laboratory procedures and equipment is defined. نقاط نمونه برداری مورد بحث قرار گرفته و خلاصه‌ای از روش‌های آزمایشگاهی و تجهیزات تعریف شده است.

Utilities Consumption : Required chemicals and utilities are identified and consumption rates are shown for treating chemicals, catalyst, steam, water, nitrogen, air, hydrogen, etc.مواد مصرفي: مواد شیمیایی مورد نیاز و شناسایی مقدار جريان و مصرف نمایش داده می‌شود. مثلا برای مواد شیمیایی ، کاتالیزور ، بخار ، آب ، نیتروژن ، هوا ، هیدروژن ، و غیره.

 

Technology Design

MTSP provides Basic Engineering Package services for each client. This package typically includes the following design deliverables:

·Design Basis

·Process Description

·Equipment List

·Piping and Instrumentation Diagrams

·Process Equipment Datasheet

·Control Philosophy

·Effluent Stream List

·Quality Assurance and Laboratory Information

 

© all right reserved for Green Persians Group (MTSP) designed by :navidiranian

Main Menu